Adatkezelési szabályzat

Az adatkezelő elérhetősége:

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Postai cím: 2760 Nagykáta, Kázmér u.36.

1. Bevezető

1.1. Jelen Adatkezelési Szabályzat a  takaritunkmi.hu  – www.takaritunkmi.hu – (továbbiakban:Szolgáltató) internetes honlapon a szolgáltatást használók (továbbiakban:Felhasználó) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

1.2. A Comet-marketing Kft., a www.takaritunmi.hu címen online platformot (a “Weboldal”) üzemeltet, melyen keresztül ügyfelei takarítási szolgáltatást igényelhetnek a Foglalási felület segítségével. A Foglalás leadását követően a Rendi egy, a weboldalon működő algoritmussal hozzárendeli azt az adatbázisában (az "Adatbázis") található, az ügyfél igényeinek leginkább megfelelő takarítási szolgáltatóhoz.

1.3. Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki a regisztráció során adatainak megadásával jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére.

1.4. A jelen Adatkezelési Szabályzat megismerése után a takaritunkmi.hu web-oldalra történő regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott személyes adatait a Szolgáltató jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

2.

2.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést a Szolgáltató a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

2.2. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a regisztráció során hozzájárulását adta.

2.3. A Szolgáltató annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz.

2.4. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

2.5. Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
    • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
    • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
    • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
    • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a);
    • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a);
    • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

2.6. A takaritunkmi.hu tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a takaritunkmi.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2.7 Az adatkezelés célja: a portál látogatása során a takaritunkmi.hu. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

2.8 A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a regisztrációs felület kitöltésével, és a jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával ad meg.

2.9. Az adatkezelést a Szolgáltató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási száma:

3. A kezelt adatok köre, adatkezelő, adatfeldolgozó

3.1. A Szolgáltatás kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során a szükséges személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A Szolgáltatás során kezelt adatok: a Felhasználó neve, lakcíme, neme, születési ideje, E-mail címe, arcképe, valamint a feliratkozás dátuma. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

3.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.3. A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

4.0. A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a weboldalt üzemeltető Comet-marketing.-től, elektronikus levelet fogadjon, amelyek bizonyos esetekben a takaritunkmi.hu-nak és alkalmanként más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap.

5.2. A Szolgáltatásról bármikor lehetőség van leiratkozni az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címre küldött „leiratkozás” tárgyú levéllel. Ekkor visszaállíthatatlanul eltávolítjuk a profilodat, amely egyúttal az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának minősül. A profilod törlését és a hozzájárulás visszavonását követően a Szolgáltatás nem vehető igénybe, arra csak újbóli regisztrációt követően van lehetőség.

6. Adattovábbítás

6.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

7. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

7.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

8.1 Adatok módosítása, törlése, zárolása

8.1.1. A Felhasználó bármikor módosíthatja a felhasználói felületen kialakított profilját, illetve megadott személyes adatait, vagy kérheti azok törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen.

8.1.2. A Szolgáltató törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

9.Tájékoztatás

9.1.A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltatótól tájékoztatást kérni a Szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen. A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

9.2. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,     1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével);
    2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
    3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.')?>

9.3. Jogorvoslat

Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36-1-391-1400

 

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!